REGULAMIN

na tej stronie znajdziesz:

  1. REGULAMIN PROGRAMU REWOLUCJA
  2. REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Programu Rewolucja

Droga Rewolucjonistko!

Zanim zaczniesz zmieniać swoje nawyki razem ze mną i moimi współpracownikami, zapoznaj się z poniższymi zasadami, według których działamy w ramach mojego autorskiego programu „Rewolucja”. Liczę, że te zasady, przedstawione wystarczająco jasno i przejrzyście, spotkają się z Twoim zrozumieniem i akceptacją, dzięki czemu będę mogła wesprzeć Cię w Twoim procesie budowania zdrowego stylu życia. 

§ 1. Postanowienia ogólne i formalne

Na początek definicje pojęć i zwrotów, które będą używane w tym dokumencie, oraz kilka podstawowych informacji. 

Przez Regulamin należy oczywiście rozumieć niniejszy dokument, który określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia  przez Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 169A/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000711578 oraz posługującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 9562330894 oraz numerem REGON 36910957300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, usług drogą elektroniczną.

Regulamin jest w sposób stały i nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej https://kurs.magdafoeller.pl/regulamin/. Każdy Uczestnik może w każdym czasie pobrać, utrwalić, otworzyć lub wydrukować ten Regulamin. Nie może go jednak zmienić.

Przez Organizatora należy rozumieć spółkę Fitness Pro Sp. z o.o. w Toruniu, której dane są wskazane powyżej.

Kontakt z Organizatorem jest możliwy na dwa sposoby: a) tradycyjny – wysyłając list na adres spółki Fitness Pro Sp. z o.o. wskazany powyżej lub b) elektroniczny – wysyłając wiadomość mailową na adres: rewolucja@magdafoeller.pl.

Uczestnikiem według Regulaminu jest osoba, która wykupiła udział w Programie „Rewolucja” i uzyskała dostęp do materiałów i usług związanych z tym Programem. Warunki stania się Uczestnikiem określa § 2 Regulaminu. 

Portal lub Serwis to strona internetowa dostępna pod adresem https://kurs.magdafoeller.pl, za pośrednictwem której możliwe jest wykupienie dostępu do Programu i korzystanie z tego Programu.

Kontem jest część Portalu przydzielona do danego Uczestnika po zalogowaniu się przez niego do Portalu.

Konsument to osoba, która spełnia definicję konsumenta z art. 221 k.c. lub definicję przedsiębiorcy zawartej w art. 431k.c., z tym że w przypadku tych drugich tylko jeśli zawierają oni Umowę w związku z działalnością gospodarczą, która to Umowa nie posiada jednak dla nich charakteru zawodowego.

Przez Umowę należy rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, na podstawie której w zamian za wynagrodzenie Organizator udostępnia temu Uczestnikowi dostęp do Programu.

Program, Program „Rewolucja”,Rewolucja” lub Usługa, te wszystkie pojęcia mogą być naprzemiennie używane w Regulaminie na określenie usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa i opisanych w § 3 Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Zespole Magda Foeller Studio należy przez to z kolei rozumieć pracownika lub współpracownika Organizatora

Pamiętaj Uczestniku, że korzystanie z jakiejkolwiek usługi świadczonej elektronicznie (online), co dotyczy również korzystania z „Rewolucji”, może wiązać się z ryzykiem, że nieupoważnione osoby trzecie uzyskają dostęp do Twojego systemu komputerowego bez Twojej zgody lub wiedzy. W przypadku Programu ryzyko to jest takie samo, jak w przypadku innych tego typu aktywności w sieci Internet. Żeby zminimalizować te ryzyko powinieneś dbać o ochronę swojego systemu, podejmując w tym kierunku odpowiednie kroki (np. zainstalowanie programu antywirusowego i antymalware) oraz stosując się do podstawowych zasad przeglądania sieci Internet i dokonywania za jej pośrednictwem zakupów (https://uokik.gov.pl/stracisz_dane_stracisz_pieniadze.php). Bezpieczeństwo korzystania z poszczególnych aplikacji i programów, o których mowa w § 2.2.c Regulaminu, zapewniają twórcy tych aplikacji i programów. Organizator zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z takich aplikacji i programów, które będą zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych.

Podstawową zasadą jest również ta, że Organizator nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego przez Uczestnika celu, czy efektu, który mu przyświecał przy podejmowaniu decyzji o udziale w Programie. Osiągnięcie tego celu, czy efektu zależy przede wszystkim od stopnia zaangażowania Uczestnika i stosowania się do rad i zaleceń uzyskanych w Programie, jak również od udziału w treningach i indywidualnych cech psychofizycznych Uczestnika. 

Program jest skierowany do osób pełnoletnich nieposiadających problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają skorzystanie z Programu (w całości bądź w części) lub które mogłyby prowadzić do pogorszenia się tych problemów wskutek korzystania z Programu (w całości bądź w części).

§ 2. Zasady korzystania z Portalu i Programu oraz zasady uczestnictwa w Programie

Do korzystania z Portalu, przez które należy rozumieć każdą aktywność na Portalu, czyli również przeglądanie jego treści, jak również do korzystania z samego Programu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet (to może być komputer, smartfon czy tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową. 

Poza posiadaniem urządzenia, o którym mowa powyżej, potrzebne może być również:

a.     posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej, który będzie między innymi wykorzystywany przez Organizatora do kontaktu z Uczestnikiem oraz będzie służył Uczestnikowi jako login do Konta, 

b.     posiadanie konta na portalu Facebook®, na którym Organizator utworzył zamkniętą grupę, do której dostęp mają wyłącznie Uczestnicy i na której będą udostępniane materiały związane z Programem,

c.     zainstalowanie, zarejestrowanie lub zalogowanie się do innych aplikacji lub programów, z których Organizator będzie korzystał w ramach Programu, przy czym Organizator gwarantuje, że będzie wybierał takie aplikacje i programy, z których korzystanie nie będzie się wiązało z dodatkową opłatą dla Uczestnika. Do zainstalowania, zarejestrowania lub zalogowania się do tych aplikacji lub programów może być konieczne uprzednie zaakceptowanie warunków korzystania z nich. Jedną z takich aplikacji będzie Dysk Google, na którym będą przechowywane materiały udostępnione w ramach Programu.

Z Programu może korzystać wyłącznie Uczestnik, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, którego stan zdrowia umożliwia korzystanie z Programu (w całości bądź w części) i który zalogował się do na Konto. 

Z korzystaniem z Portalu i Programu wiążą się również w szczególności takie obowiązki Uczestnika, jak: 

a.    zakaz dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (nie tylko innych Uczestników), 

b.    zakaz korzystania z Portalu, Grupy FB lub Dysku Google w sposób zakłócający ich funkcjonowanie, w szczególności z wykorzystaniem określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c.    zakaz podejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu, Grupy FB lub Dysku Google niezamówionej informacji handlowej (spamu),

d.    zakaz korzystania z Portalu, Grupy FB lub Dysku Google w sposób uciążliwy dla innych Uczestników oraz dla Organizatora lub jego przedstawicieli, 

e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu, Grupy FB lub Dysku Google jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

f.     korzystania ze Portalu, Grupy FB lub Dysku Google w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi zwyczajami korzystania z sieci Internet. 

Uczestnik nie powinien uczestniczyć w treningu online, jeśli odczuwa jakiekolwiek problemy zdrowotne lub źle się czuje.  Uczestnik, który pomimo złego samopoczucia lub zdrowia, decyduje się uczestniczyć w treningu online, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie tego samopoczucia czy zdrowia wskutek tego treningu. Jeżeli prowadzący trening stwierdzi, że Uczestnik nie jest w odpowiednim stanie zdrowotnym do dalszego uczestniczą w treningu, może nakazać temu Uczestnikowi przerwać ćwiczenia.

§ 3. Składanie zamówień i zawarcie Umowy

W celu złożenia zamówienia na Usługę, Uczestnik, który nie posiada jeszcze Konta, powinien:

a.  wybrać wersję Programu poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”, a następnie przycisku „Przejdź do kasy”, przy czym w razie posiadania kodu zniżkowego Uczestnik powinien wpisać ten kod w odpowiednim miejscu w celu naliczenia przez system zniżki,

b.    wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty,

c.   wypełnić formularz z danymi osobowymi, tj. wpisać swój adres mailowy, imię i nazwisko oraz – ewentualnie – NIP (jeśli chce otrzymać fakturę VAT),

d.   zapoznać się z Regulaminem Portalu, w tym z jego postanowieniami dotyczącymi odstąpienia od Umowy,

e.    zapoznać się z postanowieniami Polityki Prywatności,

f.    kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

Uczestnik, który posiada Konto, w celu złożenia zamówienia powinien wybrać wersję Programu poprzez kliknięcie przycisku „Zamów” a następnie przycisku „Przejdź do kasy”, przy czym w razie posiadania kodu zniżkowego Uczestnik powinien wpisać ten kod w odpowiednim miejscu w celu naliczenia przez system zniżki. Wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty, zapoznać się z Regulaminem Portalu i Polityką Prywatności, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Uczestnik otrzyma wiadomość mailową potwierdzającą jego otrzymanie oraz opłacenie, informację o utworzeniu dla Uczestnika Konta na Portalu oraz instrukcję jak zalogować się do Portalu.

Uczestnik powinien następnie po raz pierwszy zalogować się do Konta i zmienić hasło do Konta.

Po zalogowaniu się do Konta Uczestnik otrzymuje dostęp do wszelkich materiałów udostępnionych w ramach wybranej przez siebie wersji Programu.

Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Organizatora otrzymania zamówienia i jego opłacenia przez Uczestnika.

Organizator zapewnia realizację Usług przez czas nieokreślony. Nie dotyczy to jednak dostępu do treningów oraz konsultacji grupowych, udostępnionych w wersji „Rewolucje VIP” Programu, do których dostępy są udzielane na okres 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Ceny są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana nie będzie jednak dotyczyć Programu, który Uczestnik zdążył opłacić.

Po zapłacie Uczestnik otrzyma na swój adres mailowy paragon potwierdzający sprzedaż lub – w razie zgłoszenia chęci jej otrzymania najpóźniej przed złożeniem zamówienia – fakturę VAT. 

§ 4. Zasady realizacji Usługi

W ramach Usługi, niezależnie od wybranej wersji, każdy Uczestnik otrzyma  dostęp poprzez Portal do przygotowanych przez Organizatora nagrań audio-wideo z zakresu edukacji żywieniowej, a także dostęp do zamkniętej Grupy FB, dostęp do Dysku Google na którym udostępnione są materiały szkoleniowo – edukacyjne.

W zależności od wybranej wersji Programu, Uczestnik może otrzymać ponadto dostęp do dodatkowych funkcjonalności:

·       treningów online prowadzonych w formule livestreamingu za pośrednictwem aplikacji ZOOM, trwających od 30 do 60 minut i nagrywanych w celu późniejszego udostępnienia na Dysku Google,

·       konsultacji grupowych online prowadzonych w formule livestreamingu za pośrednictwem aplikacji ZOOM, nagrywanych w celu późniejszego udostępnienia na Dysku Google

Szczegółowe zasady świadczenia przez Organizatora dodatkowych funkcjonalności, w tym terminy ich realizacji oraz link do spotkań online, są dostępne każdorazowo w odpowiedniej zakładce na Portalu.

Organizator może w każdym czasie rozszerzyć zakres usług dostępnych w ramach Programu. Dla Uczestników, którzy już nabyli prawo dostępu do Programu rozszerzenie zakresu dostępnych usług następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji przekazanych przez Organizatora.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie jest odpowiedzialny za osiągnięcie efektu zakładanego przez Uczestnika przed zawarciem Umowy, w szczególności dotyczącego utraty wagi. Jeżeli jednak Uczestnik nie odczuje takich zmian jak przypływ energii lub lepsze samopoczucie w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia Usługi, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Ceny pod warunkiem, że Uczestnik od dnia rozpoczęcia Usługi aktywnie korzystał ze wszystkich elementów Programu.

Treningi i konsultacje odbywają się w ustalonych przez Organizatora terminach, choćby dany Uczestnik nie mógł w nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym, niezależnie od powodu. Każdy trening i każda konsultacja są nagrywane a następnie udostępniane na Portalu, dzięki czemu Uczestnik może je odtwarzać w dowolnym, wybranym przez siebie czasie w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

W przypadku, gdy Uczestnik uczestniczy w treningu w czasie rzeczywistym powinien On poinformować osobę prowadzącą trening o swoim złym samopoczuciu lub odczuwanych problemach zdrowotnych. Uczestnik ma również obowiązek przerwać dalsze ćwiczenia, jeżeli osoba prowadząca trening stwierdzi, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu dalsze ćwiczenie. 

§ 5.Prawa niematerialne

Wszelkie materiały udostępnione w ramach Programu, niezależnie od formy lub miejsca ich udostępnienia, ani ich treści, w tym w szczególności takie jak: tekst, grafika, logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo oraz pliki audio-wideo, chronione są prawami autorskimi przysługującymi Organizatorowi lub innych podmiotów. 

Powielanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, materiałów, o których mowa powyżej, w żadnej formie i w żaden sposób, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora lub podmiotu, któremu przysługują prawa do danego materiału, jest zakazane. 

Zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi przez Uczestnika nie skutkuje przeniesieniem przez Organizatora na Uczestnika jakichkolwiek praw, w tym własności, do udostępnionych materiałów. 

Zawierając Umowę Uczestnik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną, ograniczoną terytorialnie licencję na korzystanie z udostępnionych w ramach Programu materiałów do własnego użytku osobistego w celach edukacyjno – zdrowotnych. 

Licencja, o której mowa powyżej, obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostaje udzielona na czas trwania Programu, z wyłączeniem licencji na korzystanie z materiałów składających się na „Kurs skutecznego odchudzania Rewolucja”, która zostaje udzielona na czas nieograniczony[JK4] .

Uczestnik nie może: 

a. udzielać dalszych licencji na korzystanie z materiałów, 

b. ingerować w kształt, formę lub format materiałów, 

c. ingerować w materiały w jakikolwiek inny sposób, 

d. korzystać z materiałów do celów komercyjnych, 

e. nie może tworzyć opracowań lub przeróbek materiałów.

Wynagrodzenie za udzielenie licencji zawarta jest w cenie za Usługę. 

§ 6. Skutki naruszenia Umowy, rozwiązanie i zawieszenie Umowy

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Uczestnika:

·       do materiałów udostępnionych na Dysku Google,

·       do treningów online,

·       do Grupy FB,

·       do konsultacji grupowych,

w każdym przypadku, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu. Zawieszenie dostępu nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu uiszczonej ceny za udział w Programie.

W przypadku, gdy dalszy udział Uczestnika w Programie w wersji „Rewolucja VIP” jest niemożliwy z powodu długotrwałej choroby lub kontuzji faktycznie uniemożliwiających wzięcie udziału w treningach online lub konsultacjach grupowych albo ciąży, Uczestnik może – za zgodą Organizatora – zawiesić realizację Umowy na uzgodniony z Organizatorem czas, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Choroba lub kontuzja będą traktowane na potrzeby Regulaminu jako długotrwałe, jeżeli okres powrotu do sprawności umożliwiającej wznowienie udziału w Programie wynosi co najmniej 4 tygodnie. Długotrwała choroba lub kontuzja może być podstawą zawieszenia realizacji Umowy tylko w przypadku, gdy została ona stwierdzona lub doznana po zawarciu Umowy. Po wznowieniu realizacji Umowy, okres jej realizacji biegnie dalej.

W przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie zapewnić Uczestnikowi dostępu do poszczególnych usług tworzących Program przez okres co najmniej 21, następujących po sobie, dni kalendarzowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Uczestnikowi przysługuje prawo żądania zwrotu ceny za Program, przy czym Organizator może potrącić część ceny proporcjonalnie do czasu korzystania przez Uczestnika z Programu.

Uczestnikowi Rewolucji VIP przysługuje 30 dniowa gwarancja rezultatów. Termin 30 dni liczony jest od dnia zakupu Programu. Jeśli Uczestnik zrealizował wszystkie lekcje z Programu, wykonał zadania z lekcji, odbył konsultacje i treningi dostępne w ramach programu i nie widzi ich pozytywnego wpływu na swoje samopoczucie i sylwetkę, ma prawo do otrzymania pełnego zwrotu Ceny.[JK5] 

Warunkami otrzymania zwrotu Ceny są:

  1. czynne uczestnictwo we wszystkich konsultacjach przez 30 dni od daty zakupu, które jest monitorowane przez Organizatora. Czynne uczestnictwo oznacza obecność na spotkaniu w czasie rzeczywistym, podczas trwania livestremingu oraz skonsultowanie swojej sytuacji/problemu z Magdą Foeller lub inną osobą z Zespołu Magdy i wdrożenie otrzymanych wskazówek w życie. 
  1. czynne uczestnictwo we wszystkich treningach przez 30 dni od daty zakupu, które jest monitorowane przez Organizatora. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie uczestnictwo w treningach w czasie rzeczywistym, podczas trwania livestremingu, nie zaś skorzystanie z nagrań ww. usługi.
  1. Udostępnienie Organizatorowi zrealizowanych wszystkich zadań z lekcji na adres mailowy rewolucja@magdafoeller.pl w terminie 48 h od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

Uczestnik może zgłaszać problemy z korzystaniem z Usługi korzystając w tym celu z jednej z dostępnych form kontaktu z Organizatorem. 

Zgłoszenia powinny zawierać opis sytuacji lub problemu oraz dane kontaktowe Uczestnika w postaci jego imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.

Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres mailowy podany przez Uczestnika. 

§ 8. Dane osobowe

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika. Szczegółowe postanowienia określające zakres i sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora zawiera odrębny dokument – Polityka Prywatności https://kurs.magdafoeller.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 9. Odstąpienie od Umowy

Uczestnikowi będącego Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w przepisach ustawy – Prawa konsumenta, w przypadku, gdy Uczestnik ten wyraził zgodę na dostarczenie mu przez Organizatora treści cyfrowych (tj. dostępu do Programu) przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Organizator poinformuje o tym Uczestnika będącego Konsumentem przed zawarciem Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

Uczestnik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

·       jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; 

·       jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem; 

·       może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

·       złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach w Regulaminie. Dokonane przez Organizatora zmiany nie mają zastosowania do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian. 

Regulamin stanowi nierozerwalną część Umowy. 

Organizator nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na osobę trzecią.

Autorskie programy mentoringowe Magdy Foeller