REGULAMIN


Regulamin Programu 

„Rewolucja” 

§ 1. 

[postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia przez Fitness Pro  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Chełmińska  169A/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711578,  posługującą się numerem identyfikacji podatkowej 9562330894 oraz numerem REGON  36910957300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł [dalej: Organizator], usługi  szczegółowo opisanej w § 4. Regulaminu (dalej: Usługa, Program lub Program „Rewolucja”)

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej  Organizatora, na zamkniętej i prywatnej grupie na portalu Facebook oraz na udostępnionej części  Dysku Google w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie oraz wydrukowanie w każdym czasie. 

3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy mailowo pod adresem rewolucja@magdafoeller.pl 4. Program „Rewolucja” jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, których stan zdrowia  umożliwia podjęcie aktywności fizycznej.  

§ 2. 

[zawarcie umowy] 

1. Każdemu zainteresowanemu Usługą Organizator przedstawi ofertę zawierającą szczegółowe  warunki wzięcia udziału w Programie „Rewolucja”. 

2. Z zastrzeżeniem spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z Usługi, o których mowa  w § 3 Regulaminu, do zawarcia umowy (dalej: Umowa) na udział w Programie „Rewolucja”  dochodzi po: 

a. wypełnieniu przez daną osobę Formularza Zamówienia na stronie i wpisaniu swoich danych w postaci: imienia i  nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, 

b. zaakceptowaniu oferty Organizatora, 

c. zaakceptowania Regulaminu, który jest częścią Umowy, 

d. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz e. wyrażeniu zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu  świadczenia Usługi przez Organizatora. 

e. Po złożeniu Zamówienia Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Organizatora Uczestnikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Uczestnika, która zawiera co najmniej oświadczenia Organizatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Uczestnikiem a Organizatorem.

3. Organizator może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy: 

a. Uczestnik nie zapłacił w całości Ceny,

b. Uczestnik naruszył jakiekolwiek  postanowienie Regulaminu, 

o czym Organizator niezwłocznie poinformuje drugą stronę. 

§ 3. 

[wyłączenie ustawowego prawa odstąpienia] 

Uczestnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż zawierając Umowę otrzyma od Organizatora  dostęp do Programu w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu, w tym do wszelkich materiałów  udostępnionych na stronie www.kurs.magdafoeller.pl, grupie na portalu Facebook oraz na Dysku Google, i w związku z powyższym traci  prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 13 tej ustawy. 

§ 4. 

[warunki udziału w Programie „Rewolucja”] 

1. Udział w Programie „Rewolucja” jest możliwe jedynie na warunkach określonych w Regulaminie i  Umowie, a w zakresie nieuregulowanym w tych dokumentach również na warunkach  przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 

2. W Programie „Rewolucja” może uczestniczyć wyłącznie osoba, która: 

2.1. jest pełnoletnia, 

2.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2.3. nie ma problemów zdrowotnych, które uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniałyby udział w  Programie albo które uległyby pogorszeniu wskutek udziału w Programie, 

2.4. posiada aktywny adres poczty elektronicznej i udostępnił go Organizatorowi, 2.5. posiada urządzenie (komputer, smartfon lub tablet) umożliwiające przesyłane danych w sieci  Internet i posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową, 

2.6. w razie konieczności zainstaluje aplikacje lub oprogramowanie albo założy konta w aplikacjach  wykorzystywanych przez Organizatora w ramach Usługi, w szczególności posiadania konta  Google oraz konta na portalu Facebook. 

2.7. uiściła Cenę. 

3. Organizator zapewnia, że w ramach Usługi będzie korzystał wyłącznie z takich aplikacji lub takiego  oprogramowania, z którymi nie będą wiązały się dodatkowe opłaty dla Uczestnika.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną  wiąże się z ryzykiem związanym z możliwością wprowadzenia do systemu teleinformatycznego  Uczestnika przez innego użytkownika sieci Internet szkodliwego oprogramowania lub pozyskania  i/lub modyfikowania danych Uczestnika przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania tego  ryzyka Uczestnik powinien stosować powszechnie dostępne narzędzia, których zadaniem jest  ochrona jego systemu teleinformatycznego, w szczególności program antywirusowy. Organizator  również podejmuje zwyczajowe środki ochrony, w tym w szczególności zapewniające ochronę end to-end. Uczestnik przyjmuje ponadto do wiadomości, iż za bezpieczeństwo korzystania z  poszczególnych aplikacji lub oprogramowania odpowiadają każdorazowo ich twórcy.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, iż Usługa będzie świadczona  w szczególności za pośrednictwem następujących narzędzi: 

5.1. ZOOM – oprogramowanie do wideokonferencji stworzone przez ZOOM Video  Communications Inc. z siedzibą w San Jose (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki),

5.2. Dysk Google – usługa do przechowywania i synchronizacji plików stworzona przez Google LLC  z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), 

5.3. Facebook® – serwis społecznościowy stworzony przez Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park  (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), 

6. Przed  przystąpieniem do korzystania z Usługi, w tym w szczególności przed przystąpieniem do  wykonywania treningów prowadzonych przez Organizatora, Uczestnik powinien skonsultować się z  lekarzem. Akceptacja regulaminu oznacza złożenie oświadczenia o tym, że Uczestnik nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Programie.

7. W razie jakiejkolwiek zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu, Uczestnik jest  zobowiązany do ich aktualizacji.  

8. Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:

8.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, sprzecznych z  normami społecznymi, ani propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra  osobiste innych osób, 

8.2. korzystania z Usługi, w sposób niezakłócający korzystanie z niej przez innych Uczestników, 

8.3. powstrzymania się od wykorzystywania treści dostarczonych lub udostępnionych przez  Organizatora w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, 

8.4. powstrzymania się od jakiejkolwiek ingerencji w materiały dostarczone lub udostępnione przez  Organizatora, 

8.5. korzystania z wszelkich treści udostępnionych przez Organizatora jedynie w zakresie własnego  użytku osobistego. 

§ 5. 

[usługa] 

1. W ramach Usługi Organizator zapewnia Uczestnikowi: 

a. dostęp do gotowych lekcji wideo z zakresu budowania dobrych nawyków  żywieniowych, przygotowanych przez Magdę Foeller w ramach Programu Rewolucja.

c. udział w co tygodniowych grupowych konsultacjach psychodietetycznych,  prowadzonych w czasie rzeczywistym online za pośrednictwem aplikacji ZOOM, trwających 60-90 minut, prowadzonych przez Magdę Foeller lub wskazaną prze nią  inną wykwalifikowaną trenerkę lub dietetyczkę (tylko Rewolucja VIP)

d. dostęp do zamkniętej grupy na portalu Facebook, na której Organizator może  udostępniać materiały edukacyjne oraz linki do konsultacji i treningów online,  

e. dostęp do części Dysku Google, na której Organizator udostępni materiały edukacyjne  w formie cyfrowej, w tym w szczególności w formie pdf, e-booków, plików excel i innych,

f. grupowe treningi sportowe trwające od 30 do 60 minut, w łącznej ilości określonej w  ofercie, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, prowadzone w formie livestreamingu,  za pośrednictwem aplikacji ZOOM, do wykorzystania w okresie wskazanym w tej  ofercie, prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z Zespołu Magdy Foeller (tylko Rewolucja VIP)

2. Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w treningach sportowych w trybie stacjonarnym, w Magda Foeller Studio w Toruniu lub w Bydgoszczy, za dodatkowym wynagrodzeniem i w czasie ustalonym indywidualnie z danym Uczestnikiem. 

3. Organizator może we własnym zakresie udostępnić w ramach Usługi również inne treści niż  wskazane w ust. 1 powyżej. 

4. Po zawarciu Umowy i opłaceniu Usługi, Uczestnik zostanie przyporządkowany przez  Organizatora do określonej grupy treningowej (Rewolucja VIP)

5. Rozpoczęcie Usługi następuje w terminie każdorazowo wskazanym przez Organizatora, nie  później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Zakończenie Programu następuje po upływie okresu wskazanego w ofercie, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

6. Treningi sportowe, o których mowa w ust. 1 lit. f Regulaminu, będą odbywać się zgodnie z  ustalonym przez Organizatora harmonogramem, który zostanie udostępniony Uczestnikowi nie  później niż na 48 h przed rozpoczęciem Programu. 

7. Link do każdego treningu oraz grupowych konsultacji będzie każdorazowo udostępniony  Uczestnikowi na grupie na portalu Facebook lub w formie mailowej. W ten sam sposób Organizator przekaże  Uczestnikowi kod dostępu do danego wydarzenia. 

8. Treningi i konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem, choćby Uczestnik nie mógł w  nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym. Każdy trening i każde konsultacje są nagrywane i  Uczestnik ma możliwość ich wielokrotnego odtworzenia w dowolnym terminie w czasie trwania  Usługi. W tym celu Organizator udostępni Uczestnikowi link z nagraniem danego treningu lub konsultacji na grupie na portalu Facebook lub stronie www.kurs.magdafoeller.pl.

9. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany poinformować osobę prowadzącą trening o swoim  złym samopoczuciu lub innej zdrowotnej okoliczności będącej przeszkodą do dalszego uczestniczenia w treningu. Osoba prowadząca trening może nakazać Uczestnikowi przerwanie  treningu, jeżeli stwierdzi, że zachodzą zdrowotne przeszkody do jego dalszego uczestniczenia  w treningu.  

10. W przypadku, gdy trening sportowy lub konsultacje nie mogą się odbyć z przyczyn leżących po  stronie Organizatora, w tym między innymi z powodów technicznych, trening lub konsultacje  zostaną przeprowadzone w nowym terminie wyznaczonym przez Organizatora, przy czym  termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od pierwotnej daty treningu lub konsultacji. 

11. W przypadku, gdy data przeprowadzenia treningu lub konsultacji przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, Organizator uzgodni z daną grupą inny dzień przeprowadzenia treningu lub  konsultacji. Jeżeli uzgodnienie takiego dnia nie będzie możliwe, Organizator wyznaczy  samodzielnie dzień przeprowadzenia treningu lub konsultacji.  

12. Uczestnik może korzystać z dostępu do Programu na niniejszej platformie oraz do grupy na portalu Facebook, gotowych nagrań wideo, o  których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, oraz z dostępu do części Dysku Google przez 24 godziny  na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres wskazany w ofercie Organizatora. Po zakończeniu  Programu Organizator niezwłocznie cofnie Uczestnikowi dostęp do grupy na portalu Facebook  oraz do Dysku Google. 

13. Korzystanie z aplikacji ZOOM, portalu Facebook czy Dysku Google wymaga każdorazowo  zalogowania się przez Uczestnika i wyrażenia przez Niego zgody na warunki korzystania z tych  narzędzi przedstawione przez ich twórców. 

14. Organizator świadczy nieodpłatną usługę newslettera, w ramach której będzie przesyłał  Uczestnikowi informacje handlowe w formie wiadomości mailowej na podany przez Uczestnika  adres poczty elektronicznej. Warunkiem i podstawą przesyłania takich informacji jest wyrażenie  przez Uczestnika zgody na ich otrzymywanie oraz podanie adresu poczty elektronicznej (jeżeli  Uczestnik jeszcze go nie podał lub chciałby podać inny). Usługa newslettera będzie świadczona  przez Organizatora przez czas nieokreślony. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w każdym  czasie może zrezygnować z tej usługi, przesyłając w tym celu wiadomość do Organizatora, z  której wynikać będzie chęć rezygnacji z otrzymywania newslettera. 

15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie jest odpowiedzialny za osiągnięcie  efektu zakładanego przez Uczestnika przed zawarciem Umowy, w szczególności dotyczącego  utraty wagi. Jeżeli jednak Uczestnik nie odczuje takich zmian jak przypływ energii lub lepsze  samopoczucie w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia Usługi, Organizator zobowiązuje się do  zwrotu Ceny pod warunkiem, że Uczestnik od dnia rozpoczęcia Usługi aktywnie korzystał z  wszystkich elementów Programu, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 6. 

[prawa niematerialne] 

1. Wszelkie materiały udostępnione przez Organizatora, niezależnie od formy lub miejsca ich  udostępnienia, ani ich treści, w tym w szczególności takie jak: tekst, grafika, logotyp, ikony,  obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo oraz pliki audio-wideo, chronione są prawami własności  intelektualnej przysługującymi Organizatorowi lub innych podmiotów, w tym dostarczającym  określone rozwiązania informatyczne. 

2. Zakazane jest powielanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, materiałów, o których  mowa powyżej, w żadnej formie i w żaden sposób, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody  Organizatora lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej. 

3. Zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi przez Uczestnika nie skutkuje przeniesieniem przez  Organizatora na Uczestnika jakichkolwiek praw, w tym własności, do materiałów  udostępnionych przez Organizatora lub samej Usługi. 

4. Zawierając Umowę i uiszczając Cenę za Usługę Uczestnik uzyskuje niewyłączną,  nieprzenoszalną, ograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z materiałów, o  których mowa w § 4 Regulaminu, do własnego użytku w celach edukacyjno – zdrowotnych. 

5. Licencja, o której mowa powyżej, zostaje udzielona na czas trwania Programu i obowiązuje  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Uczestnik nie może: 

a. udzielać dalszych licencji na korzystanie z materiałów, 

b. ingerować w kształt, formę lub format materiałów, 

c. ingerować w materiały w sposób, który byłby sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami  oraz wiedzą i doświadczeniem treningowo – żywieniowym, 

d. korzystać z materiałów do celów komercyjnych, 

e. nie może tworzyć opracowań lub przeróbek materiałów, z wyłączeniem materiałów  w postaci przepisów żywieniowych. 

7. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zawarta jest w Cenie za Usługę. 

§ 7. 

[Cena] 

1. Cena za udział w Programie zostaje każdorazowo określona przez Organizatora w ofercie, o  której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Cena jest ryczałtowa.  

2. Cena może zostać uiszczona w całości z góry w momencie zawarcia Umowy lub może zostać  rozłożona na raty (za pośrednictwem portalu Pay U, Tuba Pay lub Medipay). 

3. Uczestnik może wybrać jedną z poniższych form płatności za Usługę: 

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez MBank, o numerze 44 1140 2004 0000 3602 7736 4181. 

b. przelew online za pośrednictwem operatora płatności online PayU, 

c. za pośrednictwem portalu Mediraty.pl (www.mediraty.pl), 

4. W przypadku wyboru przez Uczestnika formy płatności za pośrednictwem portalu mediraty.pl, PayU lub Tubapay,  istnieje możliwość zapłaty w ratach na zasadach i warunkach określonych w regulaminie  korzystania z tego portalu. 

§ 8. 

[rozwiązanie i zawieszenie Umowy] 

1. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Uczestnik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu.

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora na podstawie ust. 1 powyżej, Organizator  nie ma obowiązku zwrotu Uczestnikowi Ceny w całości ani w części. 

3. Uczestnik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Organizator nie jest z  przyczyn technicznych w stanie świadczyć Usługi co najmniej przez okres 7, następujących po  sobie, dni.  

4. W przypadku, gdy dalsze korzystanie przez Uczestnika z Usługi jest niemożliwe z przyczyn  obiektywnych takich jak: długotrwała choroba, ciąża, kontuzja lub podobne), Uczestnik może  zawiesić korzystanie z Usługi na określony czas. Uczestnik może wrócić do korzystania z Usługi  po ustaniu przyczyn uniemożliwiających korzystanie z Usługi. W takim przypadku okres trwania Usługi biegnie dalej od dnia zgłoszenia przez Uczestnika zamiaru powrotu do korzystania z  Usługi. Uczestnik może zawiesić korzystanie z Usługi maksymalnie na okres 18 miesięcy. Po  tym czasie Uczestnik traci prawo powrotu do korzystania z Usługi. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub zawieszeniu Umowy może mieć formę dokumentową i może  być przesłane wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej  Organizatora/Uczestnika. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika w trybie natychmiastowym z przyczyn  określonych w ust. 3 powyżej, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. Zwrot  następuje w stosunku do czasu trwania Usługi.  

7. Uczestnikowi przysługuje 30 dniowa gwarancja rezultatów. Termin 30 dni liczony jest od dnia zakupu Programu. Jeśli Uczestnik zrealizował wszystkie lekcje z Programu (25 lekcji), wykonał zadania z lekcji, odbył konsultacje i treningi dostępne w ramach programu i nie widzi ich pozytywnego wpływu na swoje samopoczucie i sylwetkę, ma prawo do otrzymania pełnego zwrotu Ceny.

7a. Warunkami otrzymania zwrotu Ceny są:

  1. czynne Uczestnictwo we wszystkich konsultacjach i treningach przez 30 dni od daty zakupu, które jest monitorowane przez Organizatora
  2. Udostępnienie Organizatorowi zrealizowanych zadań z 25 lekcji na adres mailowy rewolucja@magdafoeller.pl w terminie 48 h od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji.

§ 9. 

[postępowanie reklamacyjne] 

1. Uczestnik może składać reklamacje korzystając z form kontaktu wskazanych w § 1 ust. 3  Regulaminu. 

2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu oraz dane kontaktowe  Uczestnika, umożliwiające przekazanie mu odpowiedzi Organizatora.  

3. Organizator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszenia lub reklamacji w  terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

§ 10. 

[dane osobowe] 

4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników przekazywanych w związku  z Usługą. 

5. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych  osobowych Uczestnik powinien kierować do Organizatora korzystając z jednego ze sposobu  kontaktu wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu. 

6. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach: a. wykonania Umowy i realizacji Usługi na rzecz Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b RODO – dotyczy danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych Uczestnika, w tym  adresu poczty elektronicznej Uczestnika, 

b. dostosowania Usługi pod preferencje Uczestnika i zapewnienie właściwego poziomu  bezpieczeństwa Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody  Uczestnika – dotyczy danych o zdrowiu Uczestnika przekazanych Organizatorowi, 

c. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze wynikającego z  poszczególnych przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora  jako administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w  celach: 

i. świadczenia Usługi za pośrednictwem narzędzi informatycznych,

ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. 7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Organizator  współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w tym podmiotom, które świadczą określone  usługi lub dostarczają określone rozwiązania informatyczne na rzecz Organizatora. W  szczególności będą to podmioty, które są twórcami aplikacji i oprogramowania. Skorzystanie  przez Uczestnika z ratalnej formy płatności również będzie wiązało się z przekazaniem jego  danych osobowych grupie kapitałowej Medical Finance Group S.A., która składa się z Medical  Finance Group S.A. oraz MediRaty Sp. z o.o., oba podmioty z siedzibą w Warszawie przy ul.  Lechickiej 23a. 

8. W związku z korzystaniem z rozwiązań informatycznych do świadczenia Usługi, z czym wiąże  się korzystanie przez ich twórców z usług podmiotów mających swoje serwery lub siedziby w  państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane osobowe Uczestników będą  przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Zgodnie z politykami prywatności tych  podmiotów, dbają one o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych im  danych, potwierdzonego w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej lub – jeśli takiej  decyzji nie ma – poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, w tym  np. poprzez skorzystanie z tzw. standardowych klauzul umownych. 

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą natomiast przekazywane do organizacji  międzynarodowych. 

10. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 lat, licząc  od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się Usługa, z wyjątkiem danych  dotyczących zdrowia, które będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu Usługi.  

11. Organizator gwarantuje, że przez cały okres przechowywania danych osobowych Uczestnika  ma on dostęp do treści swoich danych oraz prawo do: 

a. sprostowania, uzupełnienia lub zmiany, 

b. żądania usunięcia przez Organizatora tych danych, o ile nie zachodzą podstawy do  przetwarzania danych osobowych określone powyżej, 

c. żądania ograniczenia przez Organizatora przetwarzania danych osobowych, o ile  zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 RODO, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Organizatora danych  osobowych, 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania,  że przetwarzając te dane osobowe Organizator narusza przepisy RODO. 

12. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych, które ten przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika.  Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych  sprzed jej cofnięcia.  

13. Organizator oświadcza również, iż przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest  całkowicie dobrowolne, ale ich nie przekazanie uniemożliwi lub znacząco utrudni realizację  Umowy. 

§ 11. 

[postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie  obowiązującego prawa polskiego. 

2. Organizator i Uczestnik zobowiązują się do podjęcia starań w celu polubownego rozstrzygnięcia  zaistniałego sporu. Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie  rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z polubownych  metod rozwiązywania sporów Aktualna lista instytucji, które pomagają rozwiązywać spory  konsumenckie jest dostępna na stronie https://polubownie.uokik.gov.pl.  

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez Organizatora. Organizator zastrzega  sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Organizator poinformuje Uczestników o  zmianach Regulaminu. Dokonane przez Organizatora zmiany nie mają zastosowania do Umów  zawartych przed wprowadzeniem zmian. 

4. Regulamin stanowi nierozerwalną część Umowy. W razie sprzeczności pomiędzy  postanowieniami Regulaminu i Umowy, pierwszeństwo znajdą postanowienia Umowy. 

5. Organizator nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na osobę trzecią.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea